查电话号码 繁體版 English 日本語
登录 注册

口不择言是什么意思

发音:  
用"口不择言"造句
意思解释手机版
 • kǒu bù zé yán

  【解释】指情急时说话不能正确用词表达或指说话随便
  【出处】《北史·魏艾陵伯子华传》:“性甚褊急,当其急也,口不择言,手自捶击。”
  【示例】郭沫若《蔡文姬》第一幕:“周近他居然这样~,他怎么能这样说!”
  【拼音码】kbzy
  【用法】主谓式;作谓语、宾语、状语;用于紧急情况
 •     kǒu ㄎㄡˇ1)人和动物吃东西和发声的器官(亦称“嘴”):~腔。~才...
 • 不择      1.  不拒绝。    ...
 •     yán ㄧㄢˊ1)讲,说:~说。~喻。~道。~欢。~情。~必有中(zh...
 • 急不择言    jí bù zé yán 【解释】急得来不及选择词语,形容说话十分急迫或紧张【出处】鲁迅《华盖集·忽然想到》:“‘急不择言’的病源,并不在没有想的工夫,而在有工夫的时候没有想。”【拼音码】jbzy【用法】偏正式;作谓语、宾语、状语;形容非常紧迫【英文】there is no time for wording
 • 择言      1.  选择适当的话。    ▶ 《国语‧晋语九》: “择言以教子, 择师保以相子。”    ▶ 《战国策‧魏策二》: “酒酣, 请 鲁君 举觞。    ▶ 鲁君 兴, 避席择言曰: ‘昔者, 帝女令 仪狄 作酒而美, 进之 禹 。    ▶ 禹 饮而甘之, 遂疏 仪狄 , 绝旨酒, 曰: 后世必有以酒亡其国者。 ’” 清 李渔 《闲情偶寄‧词曲上‧词采》: “无论生为衣冠、仕宦, 旦为小姐、夫人, 出言吐词当有隽雅雍容之度, 即使生为仆从, 旦作梅香, 亦须择言而发, 不与净、丑同声。”    ▶ 李劼人 《大波》第一部第九章: “他高兴时候, 也和烦恼时候一样, 有点口不择言的。”    2.  败言或不合法度的议论。
 • 不择      1.  不拒绝。    ▶ 《韩非子‧大体》: “ 太山 不立好恶, 故能成其高;江海不择小助, 故能成其富。”    ▶ 秦 李斯 《上秦始皇书》: “河海不择细流, 故能就其深。”    2.  不躲避。    ▶ 唐 韩愈 《忆昨行和张十一》诗: “践蛇茹蛊不择死, 忽有飞诏从天来。”    3.  不区分。    ▶ 战国 楚 宋玉 《风赋》: “夫风者, 天地之气, 溥畅而至, 不择贵贱高下而加焉。”    4.  不挑选。    ▶ 《韩非子‧难三》: “不择日而庙礼太子。”    ▶ 《旧唐书‧裴行俭传》: “ 行俭 尝谓人曰: ‘ 褚遂良 非精笔佳墨未尝辄书, 不择笔墨而妍捷唯予及 虞世南 耳。 ’” 陶铸 《松树的风格》: “只要有一粒种子, 它就不择地势, 不畏严寒酷热, 随时随处茁强地生长起来了。”
 • 口无择言    谓出口皆合道理,无需选择。
 • 口不二价    谓卖物者不说两种价钱。
 • 口不应心    kǒu bù yìng xīn 【解释】应:符合。心口不一致。【出处】明·冯梦龙《醒世恒言》卷八:“官人,你昨夜恁般说了,却又口不应心,做下那事!”【拼音码】kbyx【用法】主谓式;作谓语、宾语;含贬义【英文】words not agreeing with the heart
 • 心口不一    xīn kǒu bù yī 【解释】心里想的和嘴上说的不一样。形容人的虚伪、诡诈【出处】清·西周生《醒世姻缘传》第82回:“我是这们个直性子,希罕就说希罕,不是这们心口不一的。”【示例】俞天白《危栏》:“我竟失态到这地步!但我仍然~。”【拼音码】xkby【用法】主谓式;作主语、谓语、定语;含贬义【英文】say what one doesn't think
 • 绝口不道    jué kǒu bù dào 【解释】指闭口不谈。【出处】《汉书·丙吉传》:“吉为人深厚,不伐善,自曾孙遭遇,绝口不道前恩,故朝廷莫能明其功也。”【示例】无如当放逐之余,~。(清·无名氏《杜诗言志》卷十)【拼音码】jkbd【用法】连动式;作谓语、宾语;指闭口不说话
 • 缄口不言    jiān kǒu bù yán 【解释】缄:封闭。封住嘴巴,不开口说话【出处】《明史·何遵传》:“正德间,给事、御史挟势凌人,趋权择便,凡朝廷大阙失,群臣大奸恶,缄口不言。”【示例】清·郑观应《盛世危言·商务》:“商民工匠,见诸官绅,皆~,恐犯当道之怒,祸生不测云。”【拼音码】jkby【用法】补充式;作谓语;形容沉默不语【英文】dummy up
 • 赞口不绝    见“赞不绝口”。
 • 钳口不言    qián kǒu bù yán 【解释】钳口:闭口。闭着嘴不说话。【出处】《庄子·田子方》:“吾形解而不欲动,口钳而不欲言,吾所学者,直土梗耳!”【示例】遇廷争则~,罗谴责则引身潜避。(清·阮葵生《茶余客话》卷六)【拼音码】qkby
 • 闭口不言    bì kǒu bù yán 【解释】言:说,讲。闭住嘴巴不言语,指有话不说【出处】西汉·桓宽《盐铁论·刺复》:“是以曹丞相日饮醇酒,倪大夫闭口不言。”【示例】他~这件事【拼音码】bkby【用法】连动式;作谓语;比喻人因各种原因而不说话【英文】keep one's mouth shut
 • 不择手段    bù zé shǒu duàn 【解释】指为了达到目的,什么手段都使得出来。【示例】要谋生,谋生之道,则~。(鲁迅《三闲集·通信》)【拼音码】bzsd【用法】动宾式;作谓语、定语、状语;含贬义,为达到目的什么手段都行【英文】dog eat dog
 • 不择生冷    又作:不择手段。
 • 忙不择价    匆忙中售货要不了好价钱。
 • 急不择路    jí bù zé lù 【解释】急得来不及选择道路地乱跑,形容非常紧迫【出处】清·蒲松龄《聊斋志异·张鸿渐》:“张是夜越莽穿榛,急不择途;及明,困殆已极。”【示例】他有些~地乱跑【拼音码】jbzl【用法】偏正式;作谓语、宾语、状语;形容非常紧迫
 • 急不择途    犹慌不择路。
 • 慌不择路    huāng bù zé lù 【解释】势急心慌,顾不上选择道路。【出处】明·施耐庵《水浒全传》第三回:“饥不择食,寒不择衣,慌不择路,贫不择妻。”【拼音码】hbzl【用法】连动式;作谓语、定语;含贬义
 • 饥不择食    jī bù zé shí 【解释】不管什么都吃。比喻需要急迫,顾不得选择。【出处】明·施耐庵《水浒全传》第三回:“自古有几般:饥不择食,寒不择衣,慌不择路,贫不择妻。”【拼音码】jbzs【灯谜面】兔饿捉老鼠;恶狼打老鼠几【用法】补充式;作宾语;比喻需要急迫,顾不得选择【英文】one hungry is not choosy about his food
 • 鹿死不择荫    见“ 鹿死不择音 ”。
 • 鹿死不择音    lù sǐ bù zé yīn 【解释】比喻只求能够安身,并不选择地方。【出处】《左传·文公十七年》:“‘鹿死不择音。’小国之事大国也,德,则其人也;不德,则其鹿也。铤而走险,急何能择。”【拼音码】lsby【用法】复句式;作宾语;比喻只求安身,不择地方
 • 河海不择细流    hé hǎi bù zé xì liú 【解释】比喻不论大小,一律收容。【出处】《史记·李斯列传》:“太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。”【拼音码】hhbl
口不擇言是什麽意思,口不择言的中文解释,口不擇言是什麽意思口不择言 meaning in Chinese,发音,例句,用法,同义词,反义词由查查汉语词典提供,版权所有违者必究。