'tween deck中文什么意思

发音:
【航海】(主甲板下的任何一层)中甲板。
 • 'tween:     〔诗〕 = between.
 • deck:    n. 1.甲板,舱板;覆盖物。 2. ...
 • tween deck:    二层甲板二层舱; 二层甲板中间甲板; ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. 't 什么意思
 2. 'tain't 什么意思
 3. 'tis 什么意思
 4. 'twas 什么意思
 5. 'tween 什么意思
 6. 'twere 什么意思
 7. 'twill 什么意思
 8. 'twixt 什么意思
 9. 'twould 什么意思
 10. (1)经营,进行继续 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

怎样来记英语单词最好
写好英语作文的10个简单原则

Copyright © 2023 WordTech Co.