×

-i中文什么意思

发音:
 • 拉丁语系名词的复数词尾: alumn-i (〈 alumnus ), foci (〈 focus ).
 • -i-:    comb. f. 多用于拉丁语词源的 ...
 • a i:    美国国家标准协会
 • and i:    和我
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. -hedral 什么意思
 2. -hedron 什么意思
 3. -hemia 什么意思
 4. -hood 什么意思
 5. -hydric 什么意思
 6. -i- 什么意思
 7. -ia 什么意思
 8. -ial 什么意思
 9. -ian 什么意思
 10. -iana 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.