a li si pei bi fu中文什么意思

发音:
阿历斯佩蒂弗
 • li:    n. (pl. li) 〔汉语〕 ( ...
 • si:    Si =【化学】 silicon.
 • bi:    adj. 〔美俚〕(在性欲上)对男女 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. a li ke xiu man 什么意思
 2. a li la 什么意思
 3. a li mai ge lao 什么意思
 4. a li na ya nuo si ka 什么意思
 5. a li si mi si 什么意思
 6. a li ya er si ji 什么意思
 7. a liaison woman 什么意思
 8. a lian tuo wa wei 什么意思
 9. a liances 什么意思
 10. a liao 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

英文表达厌恶的经典句子!
致富的秘诀 居然和才华无关!

Copyright © 2023 WordTech Co.