a yi ji she fu中文什么意思

发音:
阿伊基舍夫
 • she:    pron. 她〔人称代名词、第三人称 ...
 • yi ji:    伊籍
 • fu ji:    付吉; 腹击
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. a yes-man 什么意思
 2. a yet easier task 什么意思
 3. a yet more difficult task 什么意思
 4. a yet unfinished task 什么意思
 5. a yet worse mistake 什么意思
 6. a yi nu la 什么意思
 7. a yi tu la 什么意思
 8. a yi tu na yi 什么意思
 9. a yi xia mu 什么意思
 10. a yick ltd 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

怎样来记英语单词最好
极容易误会的英语

Copyright © 2023 WordTech Co.