acinus renalis中文什么意思

发音:
肾小体
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

  1. acinus 什么意思
  2. acinus lienalis 什么意思
  3. acinus lienis 什么意思
  4. acinus of breast 什么意思
  5. acinus of parotid gland 什么意思
  6. acinus renis 什么意思
  7. acinus unit of lung 什么意思
  8. aciobanitei 什么意思
  9. aciocoitei 什么意思
  10. acioglu 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

这款特殊的“口红”关键时刻能救命!(双语)
尴尬!加拿大总理特鲁多G7峰会发言时假眉毛脱落!(双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.