×

artea uic acid中文什么意思

发音:
 • 青蒿酸
 • acid:    adj. 1.酸味的。 2.【化学】 ...
 • uic:    联合工业公司; 联合国际学院; 伊斯 ...
 • artea uicacid:    青蒿酸
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. arte 什么意思
 2. arte charpentier 什么意思
 3. arte moreno 什么意思
 4. arte y cine 什么意思
 5. arte y tecnica 什么意思
 6. artea uicacid 什么意思
 7. artea uin 什么意思
 8. arteabaro 什么意思
 9. arteaga 什么意思
 10. arteaga, horacio 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.