atmospheric dilution中文什么意思

发音:
大气稀释,大气冲淡
排入大气
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

  1. atmospheric descent 什么意思
  2. atmospheric design 什么意思
  3. atmospheric dew point 什么意思
  4. atmospheric diffusion 什么意思
  5. atmospheric diffusion equation 什么意思
  6. atmospheric dinamics 什么意思
  7. atmospheric discharge 什么意思
  8. atmospheric discharge coil 什么意思
  9. atmospheric discharger 什么意思
  10. atmospheric dispersion 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

爽!英语背诵文章的几个方法
三招教你养成漂亮口语! (经验谈)

Copyright © 2023 WordTech Co.