ban na hi中文什么意思

发音:
班纳希
 • ban:    n. (pl. bani ) 巴恩〔 ...
 • na:    Na =【化学】 natrium ( ...
 • hi:    int. 嗨!〔表示问候或用以唤起注 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. ban na fai 什么意思
 2. ban na fon tai 什么意思
 3. ban na haen 什么意思
 4. ban na hai 什么意思
 5. ban na han 什么意思
 6. ban na hoi 什么意思
 7. ban na kae 什么意思
 8. ban na kang 什么意思
 9. ban na kao 什么意思
 10. ban na keng 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

英语早教什么时候开始?怎样是正确的双语教育?
英语绕口令23条,练口语的好材料

Copyright © 2023 WordTech Co.