ban na kha中文什么意思

发音:   用"ban na kha"造句
班纳卡
 • ban:    n. (pl. bani ) 巴恩〔 ...
 • na:    Na =【化学】 natrium ( ...
 • ban kha:    班卡
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. ban na hoi 什么意思
 2. ban na kae 什么意思
 3. ban na kang 什么意思
 4. ban na kao 什么意思
 5. ban na keng 什么意思
 6. ban na khe 什么意思
 7. ban na khoa 什么意思
 8. ban na khoan 什么意思
 9. ban na khoang 什么意思
 10. ban na khok khwai 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

中国俗语用英语怎么说?
为什么与朋友聚餐会暴饮暴食?!(双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.