ban na khoan中文什么意思

发音:
班纳宽
 • ban:    n. (pl. bani ) 巴恩〔 ...
 • na:    Na =【化学】 natrium ( ...
 • ban na:    班纳奥
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. ban na kao 什么意思
 2. ban na keng 什么意思
 3. ban na kha 什么意思
 4. ban na khe 什么意思
 5. ban na khoa 什么意思
 6. ban na khoang 什么意思
 7. ban na khok khwai 什么意思
 8. ban na khom 什么意思
 9. ban na khu 什么意思
 10. ban na klang 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

学好英语的20个经典要诀
为啥中国人的英语口语很难提高?问题在哪? (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.