ban na khoang中文什么意思

发音:
班纳匡
 • ban:    n. (pl. bani ) 巴恩〔 ...
 • na:    Na =【化学】 natrium ( ...
 • na khoang:    纳匡
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. ban na keng 什么意思
 2. ban na kha 什么意思
 3. ban na khe 什么意思
 4. ban na khoa 什么意思
 5. ban na khoan 什么意思
 6. ban na khok khwai 什么意思
 7. ban na khom 什么意思
 8. ban na khu 什么意思
 9. ban na klang 什么意思
 10. ban na kon 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

母亲节祝福词  (中英文)
这十种“有毒”的朋友还是敬而远之吧 (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.