ban na khu中文什么意思

发音:
班纳库
 • ban:    n. (pl. bani ) 巴恩〔 ...
 • na:    Na =【化学】 natrium ( ...
 • ban khu khaen:    班库肯
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. ban na khoa 什么意思
 2. ban na khoan 什么意思
 3. ban na khoang 什么意思
 4. ban na khok khwai 什么意思
 5. ban na khom 什么意思
 6. ban na klang 什么意思
 7. ban na kon 什么意思
 8. ban na kradan 什么意思
 9. ban na lak mun 什么意思
 10. ban na lao 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

世界上最致命的动物 第一名居然不是人类 (双语)
关于练口语你不得不知的那些事儿(口语方法)

Copyright © 2023 WordTech Co.