×

beassingar simon中文什么意思

发音:
 • 贝亚辛加尔西蒙
 • simon:    n. 西蒙〔姓氏,爱称:Sim〕。
 • beassingar:    贝亚辛加尔
 • binet-simon:    比-西二氏测验:检查儿童智力
下载查查词典APP可随时随地查词查翻译

相关词汇

 1. beaslas 什么意思
 2. beasley 什么意思
 3. beass 什么意思
 4. beasse 什么意思
 5. beassingar 什么意思
 6. beassoumal 什么意思
 7. beassounda julien 什么意思
 8. beast 什么意思
 9. beast berserker 什么意思
 10. beast bite 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.