bromodecane中文什么意思

发音:
溴代癸烷
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. bromocyclohexane 什么意思
 2. bromocyclopentane 什么意思
 3. bromocyl 什么意思
 4. bromocymene 什么意思
 5. bromodan 什么意思
 6. bromodeoxyribouridine 什么意思
 7. bromodeoxyuridine 什么意思
 8. bromodeoxyuridine dinucleotide 什么意思
 9. bromoderma 什么意思
 10. bromodichloromethane 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

为什么与朋友聚餐会暴饮暴食?!(双语)
这个生活习惯让你没办法富起来  你中枪?  (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.