buret cap中文什么意思

发音:
滴定管盖
 • buret:    n. 〔化〕玻璃量管,滴定管。
 • cap:     CAP = 1.Civi ...
 • acid buret:    酸式滴定管
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. buresova 什么意思
 2. buresta 什么意思
 3. buresti 什么意思
 4. buret 什么意思
 5. buret brush 什么意思
 6. buret clamp 什么意思
 7. buret clamp pincers 什么意思
 8. buret holder 什么意思
 9. buret meniscus reader 什么意思
 10. buret reader 什么意思
电脑版繁體版English日本語

相关英语阅读

【英语学习】 那么多英文报 我该如何选择呢?
为什么一到新年就要下决心?原来这是个悠久传统 (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.