cc tang中文什么意思

发音:
邓志祥
 • tang:    n. 【植物;植物学】墨角藻。
 • cc:    把邮件塞给你想给看的人; 闭路; 编 ...
 • tang:    n. 1.(刀剑等插入柄中的)柄脚。 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. cc leung 什么意思
 2. cc ote conto cente 什么意思
 3. cc ratio 什么意思
 4. cc resurrection 什么意思
 5. cc sphere 什么意思
 6. cc to xx 什么意思
 7. cc-005-a 什么意思
 8. cc-142 什么意思
 9. cc-290 什么意思
 10. cc-71d 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

“暗恋”和“备胎”用英语怎么说?
“国民弟弟”刘昊然的成熟内心 (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.