cheng-kang tse中文什么意思

发音:
徐正康
 • kang:    n. 〔汉语〕 炕。
 • tse:    TSE =transmissible ...
 • kang cheng:    程刚
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. cheng-hung lee 什么意思
 2. cheng-hung tsai 什么意思
 3. cheng-i chu 什么意思
 4. cheng-jen chang 什么意思
 5. cheng-jian lin 什么意思
 6. cheng-ke zhang 什么意思
 7. cheng-kuen ho 什么意思
 8. cheng-kung cheng 什么意思
 9. cheng-kuo cheng 什么意思
 10. cheng-li cheng 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

在职场怎样和同事说话更受欢迎?(双语)
新研究发现:肚子越大,脑子越小!(双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.