cheng-li cheng中文什么意思

发音:
者 郑政利
 • li:    n. (pl. li) 〔汉语〕 ( ...
 • cheng li:    程里; 李澄
 • li cheng:    李成
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. cheng-kang tse 什么意思
 2. cheng-ke zhang 什么意思
 3. cheng-kuen ho 什么意思
 4. cheng-kung cheng 什么意思
 5. cheng-kuo cheng 什么意思
 6. cheng-li su 什么意思
 7. cheng-liang wang 什么意思
 8. cheng-lin huang 什么意思
 9. cheng-lin liu 什么意思
 10. cheng-lin tsai 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

还在用“how are you”来问候?外国人可不是这么用的!
这幅画卖出300万天价 但它的创作者却“不是人”!(双语版)

Copyright © 2023 WordTech Co.