×

circumlunar rocket中文什么意思

发音:
 • 环月火箭
 • 绕月轨道火箭
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. circumlocutory 什么意思
 2. circumlunar 什么意思
 3. circumlunar flight capsule 什么意思
 4. circumlunar mission 什么意思
 5. circumlunar orbit 什么意思
 6. circumlunar satellite 什么意思
 7. circumlunar trajectory 什么意思
 8. circumlunarflight 什么意思
 9. circummedierranean region 什么意思
 10. circummedullary 什么意思
电脑版繁體版EnglishHindi

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.