×

coagulability中文什么意思

发音:   用"coagulability"造句
 • 混凝能力
 • 凝固性
 • 凝结力
 • 凝结能力;(可)凝结性
 • +更多解释...
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. coagula 什么意思
 2. coagula coagulum 什么意思
 3. coagula silicosis 什么意思
 4. coagula tar dyes 什么意思
 5. coagula tar pitch poisoning 什么意思
 6. coagulable 什么意思
 7. coagulable nitrogen 什么意思
 8. coagulable protein 什么意思
 9. coagulant 什么意思
 10. coagulant acid 什么意思
电脑版繁體版EnglishDefinition

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.