×

d ring cable cut中文什么意思

发音:
 • d形环钢索切断
 • d:     CD = 400. DC ...
 • ring:    vt. (rang rung ) 1 ...
 • cable:    n. 1.【造船】锚链,锚索,(周长 ...
 • cut:    vt. (cut; cutting) ...
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. d ray-tracing 什么意思
 2. d razor wind 什么意思
 3. d region 什么意思
 4. d related antigen 什么意思
 5. d ring 什么意思
 6. d ring for bow mast stay 什么意思
 7. d ring for starboard mast 什么意思
 8. d rock slide 什么意思
 9. d rod of divinity 什么意思
 10. d rpfeldow 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.