dang van hoanh中文什么意思

发音:
邓文环
 • dang:    n. 〔俚语〕 = damn.
 • van:    van4 〔荷兰语〕= of, fr ...
 • dang nghiem hoanh:    邓严衡
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. dang thai mai 什么意思
 2. dang thanh hoc 什么意思
 3. dang thuy tram 什么意思
 4. dang tian 什么意思
 5. dang van hai 什么意思
 6. dang van than 什么意思
 7. dang vu chu 什么意思
 8. dang wenping 什么意思
 9. dang wensheng 什么意思
 10. dang wuxi 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

张继科牵手景甜  (双语)
“奔三”的90后们:三十岁之前应该改掉的20个坏习惯!(双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.