dang xuan ky中文什么意思

发音:
邓春琪
 • dang:    n. 〔俚语〕 = damn.
 • nguyen xuan ky:    阮春纪
 • ky:    基; 忌; 纪; 其; 奇; 蒯越; ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. dang wenping 什么意思
 2. dang wensheng 什么意思
 3. dang wuxi 什么意思
 4. dang xa 什么意思
 5. dang xa hoi viet nam 什么意思
 6. dang yang 什么意思
 7. dang1ing modifiers 什么意思
 8. danga 什么意思
 9. danga bay 什么意思
 10. danga bordouma 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

尴尬!这些英语网红词不知道,怎么和歪果仁愉快地聊天!
【英语】 没听懂别人说什么怎么办?

Copyright © 2023 WordTech Co.