deng liang zi中文什么意思

发音:
灯亮子
 • liang:    n. 〔汉语〕 (中国衡量单位)两。 ...
 • zi:    ZI = zone of inter ...
 • deng zi:    戥子
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. deng jixing 什么意思
 2. deng junwu 什么意思
 3. deng keming 什么意思
 4. deng ken 什么意思
 5. deng keyun 什么意思
 6. deng liangyue 什么意思
 7. deng lin 什么意思
 8. deng liqun 什么意思
 9. deng liujin 什么意思
 10. deng longxiang 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

德国护士杀100多名病人 超130具遗体被挖出取证! (双语版)
【语法】英语时态知多少?

Copyright © 2023 WordTech Co.