ditch riding中文什么意思

发音:
〔美俚〕照管水渠的工作。
 • ditch:    n. 1.水沟,渠。 2.壕沟。 短 ...
 • riding:    n. 骑马;乘车;马道,跑马场。 t ...
 • to ditch:    一个是
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. ditch plow 什么意思
 2. ditch pump 什么意思
 3. ditch relief culvert 什么意思
 4. ditch retard 什么意思
 5. ditch rider 什么意思
 6. ditch sample 什么意思
 7. ditch samples 什么意思
 8. ditch scoop 什么意思
 9. ditch section 什么意思
 10. ditch sett paving 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

出门在外,坐计程车必备的英语句子!
我们的家长, 你为什么那么焦虑? (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.