×

dual disc clutch中文什么意思

发音:
 • 双片离合器
 • dual:    adj. 二的;二重的;二体的;二元 ...
 • disc:    disc2 = discothèqu ...
 • clutch:    n. 一次孵的蛋;一窝雏;一捆(书等 ...

相关词汇

 1. dual dimension format and units 什么意思
 2. dual dimensioning 什么意思
 3. dual diode structure laser 什么意思
 4. dual diplomacy 什么意思
 5. dual dipmeter 什么意思
 6. dual disc set point 什么意思
 7. dual discovery 什么意思
 8. dual disk drive 什么意思
 9. dual diskette drive 什么意思
 10. dual displacement 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2019 WordTech Co.