fang-hui wu中文什么意思

发音:
吴芳辉
 • fang:    n. 1.(犬、狼等的)尖牙;狼牙, ...
 • hui fang:    方辉; 方卉; 者 方慧
 • fang wu:    者 吴芳
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. fang-fang li 什么意思
 2. fang-fang liao 什么意思
 3. fang-fang zhang 什么意思
 4. fang-fei chou 什么意思
 5. fang-hai han 什么意思
 6. fang-lin chao 什么意思
 7. fang-lin wang 什么意思
 8. fang-ni luo 什么意思
 9. fang-niarn lee 什么意思
 10. fang-ping qiu 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

关于练口语你不得不知的那些事儿(口语方法)
和吸烟一样致命的五大健康杀手 (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.