fang-ping qiu中文什么意思

发音:
邱芳萍
 • fang:    n. 1.(犬、狼等的)尖牙;狼牙, ...
 • ping:    n. 1.砰,咻〔枪弹飞过空中的声音 ...
 • ping qiu:    裘萍
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. fang-hui wu 什么意思
 2. fang-lin chao 什么意思
 3. fang-lin wang 什么意思
 4. fang-ni luo 什么意思
 5. fang-niarn lee 什么意思
 6. fang-qin li 什么意思
 7. fang-ren peng 什么意思
 8. fang-tou tang 什么意思
 9. fang-wei zhang 什么意思
 10. fang-yi sheu 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

那些年,我们用英语吓晕了老外!
中国人常犯的口语错误:我怎么都中枪了!

Copyright © 2023 WordTech Co.