×

glucurnic acid中文什么意思

发音:
 • 葡糖醛酸
 • acid:    adj. 1.酸味的。 2.【化学】 ...
 • s acid:    s酸
 • s-acid:    1-氨基-8-萘酚-4-磺酸; s酸

相关词汇

 1. glucoxygen 什么意思
 2. glucoxylan 什么意思
 3. glucoxylose 什么意思
 4. glucoxyltransferase 什么意思
 5. glucozymase 什么意思
 6. glucurolactone 什么意思
 7. glucuronamide 什么意思
 8. glucuronate 什么意思
 9. glucuronate decarboxylase 什么意思
 10. glucuronate isomerase 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.