gu li ya中文什么意思

发音:
女歌手-顾莉雅
 • li:    n. (pl. li) 〔汉语〕 ( ...
 • gu ya:    姑娅
 • li ya:    李亚; 李娅
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. gu komelik 什么意思
 2. gu lan 什么意思
 3. gu laotai 什么意思
 4. gu lei 什么意思
 5. gu li 什么意思
 6. gu linfang 什么意思
 7. gu ling 什么意思
 8. gu lu wan hotel 什么意思
 9. gu lu yan 什么意思
 10. gu mai 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

如果你被问倒了,最好不要直接说I don't know!
“无语”的五种英语说法!

Copyright © 2023 WordTech Co.