×

gua yu qi yao bi中文什么意思

发音:
 • 刮雨器摇臂
 • qi:    n. 〔汉语〕 气。
 • bi:    adj. 〔美俚〕(在性欲上)对男女 ...
 • gua yu qi dian ji:    刮雨器电机
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. gua tempurung 什么意思
 2. gua wa zi 什么意思
 3. gua wei 什么意思
 4. gua yu qi dian ji 什么意思
 5. gua yu qi kai guan 什么意思
 6. gua zha 什么意思
 7. gua zhan le 什么意思
 8. gua zi jin 什么意思
 9. gua-dob 什么意思
 10. gua-limpa 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.