hamel van中文什么意思

发音:
范・哈梅尔
 • van:    van4 〔荷兰语〕= of, fr ...
 • van hamel:    范哈梅尔
 • hamel:    阿梅尔; 哈梅尔; 黑梅尔
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. hamel 什么意思
 2. hamel el 什么意思
 3. hamel flow 什么意思
 4. hamel iral 什么意思
 5. hamel spiral 什么意思
 6. hamelah yam 什么意思
 7. hamelbeck 什么意思
 8. hamele 什么意思
 9. hamelet 什么意思
 10. hameliapatens 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

几千块就能开家小店?英国出现“快闪店”电商平台!(双语)
和吸烟一样致命的五大健康杀手 (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.