hu jiyan中文什么意思

发音:
胡继严
 • shi jiyan:    史纪言
 • sun-jiyan:    深机园
 • hu:    充血单位; 汉普森单位:一种x线剂量 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. hu jinping 什么意思
 2. hu jinsheng 什么意思
 3. hu jintao 什么意思
 4. hu jiqiang 什么意思
 5. hu jiwei 什么意思
 6. hu jizhang 什么意思
 7. hu jizhong 什么意思
 8. hu juewen 什么意思
 9. hu jun 什么意思
 10. hu juping 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

玩微信的25条社交礼仪,你能做到几条?句句扎心!(双语)
看美国人如何教育孩子的?  (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.