jian lang中文什么意思

发音:
俭良
 • you jian a lang:    阿郎的故事
 • a lang:    龙千玉 阿郎 lung chian ...
 • lang:    长的; 兰村; 琅; 郎; 朗力福; ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. jian jiang 什么意思
 2. jian jiao 什么意思
 3. jian jiaqiang 什么意思
 4. jian jun 什么意思
 5. jian ku tui 什么意思
 6. jian li 什么意思
 7. jian li harmony hotel 什么意思
 8. jian liao 什么意思
 9. jian lin 什么意思
 10. jian lin tian xia 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

圣诞节(中英文)祝福语  (二)
“pig out” 是“猪跑了”?一起来学学英文的“猪”俚语吧!

Copyright © 2023 WordTech Co.