jian li harmony hotel中文什么意思

发音:
健力百合酒店
 • li:    n. (pl. li) 〔汉语〕 ( ...
 • harmony:    n. 1.调和;融洽;适应。 2.【 ...
 • hotel:    n. 〔法语〕官邸;(富人或显要人士 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. jian jiaqiang 什么意思
 2. jian jun 什么意思
 3. jian ku tui 什么意思
 4. jian lang 什么意思
 5. jian li 什么意思
 6. jian liao 什么意思
 7. jian lin 什么意思
 8. jian lin tian xia 什么意思
 9. jian liu 什么意思
 10. jian lou 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

英语以听写为核心的逆向学习法
15条永不过时的生活智慧   努力掌握!  (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.