jian-hua huang中文什么意思

发音:
黄建华
 • huang jian:    黄健; 黄剑
 • jian huang:    黄健; 者 黄坚; 者 黄剑; 者 ...
 • huang hua:    黄华 (外交部长); 黄桦; 谎花
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. jian-hua cheng 什么意思
 2. jian-hua deng 什么意思
 3. jian-hua guo 什么意思
 4. jian-hua hou 什么意思
 5. jian-hua hu 什么意思
 6. jian-hua jin 什么意思
 7. jian-hua liang 什么意思
 8. jian-hua lin 什么意思
 9. jian-hua ma 什么意思
 10. jian-hua mao 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

花42元买彩票,居然中了17亿元大奖!(双语)
五个英语表达说“我要去厕所”

Copyright © 2023 WordTech Co.