jian-hua ma中文什么意思

发音:
马建华
 • ma:    n. 〔儿口〕妈〔mamma 之略〕 ...
 • jian ma:    者 马剑
 • ma jian:    马健; 马剑
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. jian-hua hu 什么意思
 2. jian-hua huang 什么意思
 3. jian-hua jin 什么意思
 4. jian-hua liang 什么意思
 5. jian-hua lin 什么意思
 6. jian-hua mao 什么意思
 7. jian-hua peng 什么意思
 8. jian-hua qian 什么意思
 9. jian-hua qin 什么意思
 10. jian-hua shen 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

五个英语表达礼貌地说“我不同意” (实用口语)
几个中国互联网大佬的高考故事! (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.