jiang ma gu ling中文什么意思

发音:
姜麻姑令
 • ma:    n. 〔儿口〕妈〔mamma 之略〕 ...
 • ling:    n. 【植物;植物学】石南。
 • gu ling:    古玲
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. jiang linhua 什么意思
 2. jiang liu 什么意思
 3. jiang long holiday hotel 什么意思
 4. jiang long hotel 什么意思
 5. jiang longsheng 什么意思
 6. jiang man 什么意思
 7. jiang maobao 什么意思
 8. jiang maoxin 什么意思
 9. jiang men feng yun 什么意思
 10. jiang menglan 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

旅游英语必备:Room Reservations预订房间
英文表达厌恶的经典句子!

Copyright © 2023 WordTech Co.