jixin aquatic中文什么意思

发音:
吉鑫水草馆
 • aquatic:    adj. 1.水的;水生的,水栖的。 ...
 • jixin:    广东德庆基信; 吉信
 • feng jixin:    冯纪新
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. jixiangornis 什么意思
 2. jixianite 什么意思
 3. jixianzhen 什么意思
 4. jixie zhiye jiaoyu 什么意思
 5. jixin 什么意思
 6. jixin private museum 什么意思
 7. jixing ma 什么意思
 8. jixing wang 什么意思
 9. jixiong feng 什么意思
 10. jixuecao herba centellae 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

焦虑症的10大症状表现,你有吗?  (双语)
如果你被问倒了,最好不要直接说I don't know!

Copyright © 2023 WordTech Co.