×

o aburg中文什么意思

发音:
 • 低支纱柳条或色格棉布
 • o:    int. 〔常用大写字母〕哦! 哟! ...
 • -o-:     comb. f. 〔构成 ...
 • o:     a round O 圆。 ...
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. o optional 什么意思
 2. o - ocular implants 什么意思
 3. o - offensive rebounds 什么意思
 4. o 29 什么意思
 5. o 3d engraving 3d 什么意思
 6. o ac 什么意思
 7. o accessories for hydraulic systems 什么意思
 8. o adjoining walls 什么意思
 9. o afiador de facas 什么意思
 10. o agglutination 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.