paper climaking machine中文什么意思

发音:
曲别针机
 • paper:    n. 1.纸;裱墙纸。 2.报纸,报 ...
 • machine:    n. 1.机(器),机械;机关,机构 ...
 • paper machine:    造纸机。
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. paper cla 什么意思
 2. paper clamp 什么意思
 3. paper clasp 什么意思
 4. paper clay 什么意思
 5. paper clearing system 什么意思
 6. paper clip 什么意思
 7. paper clip holder 什么意思
 8. paper cloth 什么意思
 9. paper clothing 什么意思
 10. paper clouds 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

“暗恋”和“备胎”用英语怎么说?
想要吐槽“我很忙”?别只会用“I'm very busy”

Copyright © 2023 WordTech Co.