×

petaloid gums中文什么意思

发音:
 • 齿龈结瓣
 • petaloid:    adj. 花瓣似的,花瓣状的;由花瓣 ...
 • gum:    n. 〔英方、俚〕上帝 (=God) ...
 • gums:    齿龈; 牙龈
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. petaloid 什么意思
 2. petaloid ambulacra 什么意思
 3. petaloid ambulacrum 什么意思
 4. petaloid anther 什么意思
 5. petaloid area 什么意思
 6. petalolithus 什么意思
 7. petalomania 什么意思
 8. petalomonas 什么意思
 9. petalonema 什么意思
 10. petalopora 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.