qiu ju goes to court中文什么意思

发音:   用"qiu ju goes to court"造句
秋菊打官司
 • go:    vi. (went; gone; 第 ...
 • court:    n. 1.法院,法庭;法官。 2.宫 ...
 • qiu-ju liu:    刘秋菊
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. qiu jieming 什么意思
 2. qiu jilong 什么意思
 3. qiu jin 什么意思
 4. qiu jin and xu xilin 什么意思
 5. qiu ju da guan si 什么意思
 6. qiu jue 什么意思
 7. qiu jun 什么意思
 8. qiu lan goldenfish shop 什么意思
 9. qiu le 什么意思
 10. qiu lianhai 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

关于“吃”的各种高大上表达 (双语)
“吓死宝宝了”英语怎么说?

Copyright © 2023 WordTech Co.