qiu-hua li中文什么意思

发音:
李秋华
 • li:    n. (pl. li) 〔汉语〕 ( ...
 • li qiu:    李球; 邱丽; 邱力
 • qiu-li li:    者 李秋丽
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. qiu-feng lv 什么意思
 2. qiu-feng zhu 什么意思
 3. qiu-hong huang 什么意思
 4. qiu-hong wang 什么意思
 5. qiu-hong zheng 什么意思
 6. qiu-hua tang 什么意思
 7. qiu-jiang wang 什么意思
 8. qiu-ju liu 什么意思
 9. qiu-ju zhang 什么意思
 10. qiu-jun lu 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

用英语赞美对方的句子!
道歉还在用sorry?几种比它更地道的表达方式

Copyright © 2023 WordTech Co.