qiu-li li中文什么意思

发音:
者 李秋丽
 • li:    n. (pl. li) 〔汉语〕 ( ...
 • li qiu:    李球; 邱丽; 邱力
 • qiu-hua li:    李秋华
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. qiu-jiang wang 什么意思
 2. qiu-ju liu 什么意思
 3. qiu-ju zhang 什么意思
 4. qiu-jun lu 什么意思
 5. qiu-kuan wang 什么意思
 6. qiu-li pan 什么意思
 7. qiu-liang ou 什么意思
 8. qiu-liang zhang 什么意思
 9. qiu-lin zhang 什么意思
 10. qiu-long xu 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

这些网络流行语看不懂,就要落伍啦!(实用英语)
未来面试要刷脸测性格? (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.