qiu-li pan中文什么意思

发音:
潘秋丽
 • li:    n. (pl. li) 〔汉语〕 ( ...
 • pan:    n. 1.【希腊神话】潘〔牧人之神, ...
 • li qiu:    李球; 邱丽; 邱力
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. qiu-ju liu 什么意思
 2. qiu-ju zhang 什么意思
 3. qiu-jun lu 什么意思
 4. qiu-kuan wang 什么意思
 5. qiu-li li 什么意思
 6. qiu-liang ou 什么意思
 7. qiu-liang zhang 什么意思
 8. qiu-lin zhang 什么意思
 9. qiu-long xu 什么意思
 10. qiu-mei li 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

“给你点颜色瞧瞧”英语怎么说?
宝典经验:其实英语应该这样去学

Copyright © 2023 WordTech Co.