quiroz river中文什么意思

发音:   用"quiroz river"造句
基罗斯河
 • river:    n. 劈木工人。
 • quiroz:    基罗什; 基罗斯
 • ed quiroz:    艾德・奎罗兹
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. quiros 什么意思
 2. quirosa 什么意思
 3. quirot 什么意思
 4. quirotype 什么意思
 5. quiroz 什么意思
 6. quirpon 什么意思
 7. quirpon island 什么意思
 8. quirquincho 什么意思
 9. quirrasco 什么意思
 10. quirrel 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

学好英语的六个狠招,再不发力就晚了!
适度自恋更容易走上人生巅峰? (双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.