×

sedimentatio asin中文什么意思

发音:
 • 沉淀池
 • 沉积盆地
 • 沈降池;沈积盆地
下载查查词典APP随时查词查翻译

相关词汇

 1. sedimentaryrock 什么意思
 2. sedimentaryrocks 什么意思
 3. sedimentarystructure 什么意思
 4. sedimentarysystem 什么意思
 5. sedimentate 什么意思
 6. sedimentation 什么意思
 7. sedimentation (type) saveall 什么意思
 8. sedimentation accumulation 什么意思
 9. sedimentation accumulation rate 什么意思
 10. sedimentation aid 什么意思
电脑版繁體版English

相关阅读

Copyright © 2020 WordTech Co.