shi di chu ma中文什么意思

发音:
师弟出马
 • ma:    n. 〔儿口〕妈〔mamma 之略〕 ...
 • di shi:    地势
 • di ma:    狄马
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. shi de chou 什么意思
 2. shi deqian 什么意思
 3. shi dequan 什么意思
 4. shi dewei 什么意思
 5. shi dewu 什么意思
 6. shi dian 什么意思
 7. shi dianbang 什么意思
 8. shi dianjin 什么意思
 9. shi dianrong 什么意思
 10. shi ding 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

光吃不胖?不是梦! (双语)
哈佛研究:长寿秘诀在于喝粥 !(双语)

Copyright © 2023 WordTech Co.